entradas, eventos, saber & sabor

DO PRUDENTE SABER & O MÁXIMO POSIBLE DE SABOR

É un concurso de Obra serigráfica en formatos papel e Estadía de produción, que premia ao orixinal seleccionado, coa edición de obra en papel A3 de calidade, ata 3 tintas. E ao proxecto de colaboración autoral-editorial, cunha estadía de dúas semanas (50 hs.) no taller, que inclue a asistencia técnica, estampa e materiais de estampación.

Nesta 2ª edición, festexamos os 19 anos do taller, gracias á colaboración dun xurado Sapiente que integran: Alba Pardo [EMAO, Serigrafía Artística], Asunta Rodríguez [Galería Trinta], Clara Rodríguez Cordeiro [7H] , Miguel Anxo Rodríguez [USC], Natalia Poncela [Crítica Independente], Uqui Permui [Deseñadora gráfica], Mauro Trastoy [artista, gañador 1ª edición] e  Teófila Ruiz K, directora de Do Paraná [T.R.K. ‘Pataserígrafa e Líricopatóloga]… entre outr*s.

Crease co propósito de valorar e expandir a técnica serigráfica como medio de creación, experimentación e edición. Aspira a difundir orixinais múltiples e procesos creativos.

Promove relaciones dialóxicas entre autor*s e editora, dando cabida ás tendencias contemporáneas da imaxe impresa, donde as cualidades expresivas do estampado, poden ser momento ou elemento dun percorrido artístico pluridisciplinar e máis polimorfo.

Pretende desacralizar o feito artístico pluralizando o acceso ás técnicas e a democratización dos saberes, partillando co público os procesos de produción.

Destinado a*s interesad*s no ámbito da edición de arte, libro de artista, poesía, ilustración, deseño gráfico e de produto, artesanía, téxtil de autor*, instalación…  que presenten orixinais editables a través da técnica serigráfica.

Podese participar en calquera das dúas categorías (Saber & Sabor) ou  nambas. O premio outorgase a 1 participante por categoría. O tema é libre.

O prazo de admisión de orixinais e proxectos xa finalizou. Pero por cuestións de saúde, a festa será neste 2024.

O xurado está constituido por recoñecid*s profesionais nos seus ámbitos de actuación. Actuou en pleno, en sesión única, o sábado 7 de outubro. As deliberacións secretas e delas  redactouse a acta correspondente.

Podedes ver as fotos e vídeo da 1ª edición 2015 (10 años do taller) aquí 

Bases de participación: Español Galego

PREMIO SABER

Edición en papel de calidade, ata 3 tintas. A edición, que estará a cargo de DP, promotora do evento, será de 50 exemplares e 5 P/A, numeradas e asinadas pola/el gañadora/or en acto público. 45 exemplares  entregaranse á autor/a. Os dez restantes destinaranse: 2 ao Taller Do Paraná, con destino aos fondos da súa colección, 1 para cada membro do xurado e 1 para Manifestempe, Federación Nacional da Estampa de Francia, por seren mebro.

PREMIO SABOR

Premiarase ao proxecto orixinal que inclua á serigrafía tradicional ou experimental como parte sustancial.

Formato libre: libro de artista, collage, instalación, documentación en vídeo…. A forma artística, de unha (rapport) ou varias pezas finais.  Os soportes a estampar (provistos pol* autor-autora) deben ser planos. Poden ser teas, feltro, piel, cerámica, lenzos, madeira, metacrilato, goma eva, pvc, ademáis de fotos, revistas…

A-o participante seleccionado/a poderá asistir ao taller unhas 2 semanas (50 h, horarios a convir) para experimentar, aprender,  co-producir. Dispondrá de todos os materiais do taller (tintas, aditivos, emulsión, pantallas, etc.) da maquinaria (insoladora, máquina plana con bomba de vacío, mesa de 3,40 metros, pulpo 6 tintas) e de asistencia técnica para estampar.

COMO PARTICIPAR

Asistir á festa e compartindo o Evento en redes sociais. Clicando ‘gostame’ nas publicacións de Facebook e Instagram

Os orixinais deberán reunir certas condicións técnicas que están detalladas nas Bases de Participación.

DOSSIER Toda a documentación  enviarase a  info@doparana.com indicando en asunto “Premio DO PRUDENTE SABER & O MÁXIMO POSIBLE DE SABOR”, Categoría elixida  e  nome e apelido, con data límite, o 4 de outubro ás 24.00 h.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (descargar e cumplimentar os siguientes formularios)

  1. Ficha de inscripción
  2. Autorización de imágenes
  3. Ficha de obra por cada unha das obras postuladas, sen limitación no número de orixinais por autor-a.

 

^- ^- ^- ^- ^- ^- ^

DEL PRUDENTE SABER & EL MÁXIMO POSIBLE DE SABOR

Es un concurso de Obra serigráfica en formatos papel y Estadía de producción, que premiará al original seleccionado, con la edición de obra en papel A3 de calidad, hasta 3 tintas y al proyecto de colaboración autoral-editorial, con una estadía de dos semanas (50 hs.) en el taller, que incluye la asistencia técnica, estampa y materiales de estampación.

En esta 2ª edición, festejamos los 19 años del taller, gracias a la colaboración de un jurado Sapiente que integran: Alba Pardo [EMAO, Serigrafía Artística], Asunta Rodríguez [Galería Trinta], Clara Rodríguez Cordeiro [7H], Miguel Anxo Rodríguez [USC], Natalia Poncela [Crítica Independente], Uqui Permui [Deseñadora gráfica], Mauro Trastoy [artista, gañador 1ª edición] e  Teófila Ruiz K, directora de Do Paraná [T.R.K. ‘Pataserígrafa e Líricopatóloga]… entre outr*s.

Se crea con el propósito de valorar y expandir la técnica serigráfica como medio de creación, experimentación y edición. Aspira a difundir originales múltiples y procesos creativos.

Promueve relaciones dialógicas entre autor*s y editora, dando cabida a las tendencias contemporáneas de la imagen impresa, donde las cualidades expresivas del estampado, pueden ser momento o elemento de un recorrido artístico pluridisciplinar y más polimorfo.

Pretende desacralizar el hecho artístico pluralizando el acceso a las técnicas y la democratización de los saberes, compartiendo con el público los procesos de producción.

Destinado a l*s interesad*s en el ámbito de la edición de arte, libro de artista, poesía, ilustración, diseño gráfico y de producto, artesanía, textil de autor*, instalación…  que presenten originales editables a través de la técnica serigráfica.

Se puede participar en cualquiera de las dos categorías (Saber & Sabor) o en ambas. El premio se otorga a 1 participante por categoría.

El plazo de admisión de originales y proyectos ya finalizó. Pero por cuestiones de salud, la fiesta será en este 2024.

El jurado actuó en pleno, en sesión única, el sábado 7 de octubre. Las deliberaciones, secretas y de ellas se redactó el acta correspondiente.

Podéis ver las fotos y vídeo 1ª edición 2015 (10 años del taller) aquí 

Bases de participación: Español Galego

PREMIO SABER

Edición en papel de calidad, hasta 3 tintas. La edición, que estará a cargo de DP, promotora del evento, será de 50 ejemplares y 5 P/A, numeradas y firmadas por la/el ganadora/or en acto público. 45 ejemplares se entregarán al autor/a. Los diez restantes se destinarán: 2 al Taller Do Paraná, con destino a los fondos de su colección, 1 para cada miembro del jurado y 1 para Manifestempe, Federación Nacional da Estampa de Francia, por ser miembro.

PREMIO SABOR

Se premiará al proyecto original que incluya a la serigrafía tradicional o experimental como parte sustancial.

Formato libre: libro de artista, collage, instalación, documentación en vídeo… La forma artística, de una (rapport) o varias piezas finales. Los soportes a estampar (provistos por el autor-autora) deben ser planos. Pueden ser telas, fieltro, piel, cerámica, lienzos, madera, metacrilato, goma eva, pvc, además de fotos, revistas…

La-el participante seleccionado/a podrá asistir al taller unas 2 semanas (50 h, horarios a convenir) para experimentar, aprender y co-producir. Dispondrá de todos materiales del taller (tintas, aditivos, emulsión, pantallas, etc.) de la maquinaria (insoladora, máquina plana con bomba de vacío, mesa de 3,40 metros, pulpo 6 tintas) y de asistencia técnica para estampar.

CÓMO PARTICIPAR

Asistiendo a la fiesta y compartiendo el Evento en redes sociales. Clicando ‘me gusta’ en las publicaciones de Facebook e Instagram

Los originales deberán reunir ciertas condiciones técnicas que están detalladas en las Bases de participación.

DOSSIER Toda la documentación se enviará a  info@doparana.com indicando en asunto “Premio DEL PRUDENTE SABER Y EL MÁXIMO POSIBLE DE SABOR”, Categoría elegida  y  nombre y apellido, con fecha límite, el 4 de octubre a las 24.00 h.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (descargar y cumplimentar los siguientes formularios)

  1. Ficha de inscripción
  2. Autorización de imágenes
  3. Ficha de obra por cada una de las obras postuladas, sin limitación en el número de originales por autor-a